Bekijk zeker onze vacatures!
Bevrijdingslaan 18
8580 Avelgem

056/648.648

info@vincentiusavelgem.be

Privacyverklaring


1. De bescherming van persoonsgegevens
 
Woonzorgcentrum Sint-Vincentius hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en verwerkt de persoonsgegevens die ons verstrekt worden met de grootste zorg.
 
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie verschaffen over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met deze gegevens. Woonzorgcentrum Sint-Vincentius houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, en in het bijzonder aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel GDPR genoemd. 
 
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 
uw persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt - deze doelen en types persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierover willen informeren, en deze rechten respecteren. 

 
2. Tot wie kunt u zich wenden met vragen?
 
Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:
 
Woonzorgcentrum Sint-Vincentius
Bevrijdingslaan 18
8580 Avelgem
Telefoon : 056/64 86 48
Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer): Geert De Vooght
De DPO is bereikbaar via het e-mailadres dpo@vincentiusavelgem.be
 

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?
 
Uw persoonsgegevens worden door Woonzorgcentrum Sint-Vincentius verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden (telkens met vermelding van de rechtsgronden):

het nakomen van onze wettelijke verplichtingen 
de uitvoering van de overeenkomst die wij afsluiten met de bewoner of zijn vertegenwoordiger 
het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting / gerechtvaardigd belang) 
het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene) 
het registreren en publiceren van beeldmateriaal (toestemming betrokkene) 
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren:
 
Administratieve identificatiegegevens
Financiële gegevens
Gezondheidsgegevens
Sociale gegevens
Gegevens afkomstig van niet-medische sensoren (beeld, geluid, …)
Gegevens in verband met verzekerbaarheid
Klachten
… 
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.
 
 
4. Wie kan uw gegevens verwerken?

De medewerkers van woonzorgcentrum Sint-Vincentius hebben toegang tot uw gegevens, voor zover zij die nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Ditzelfde geldt voor de studenten die in het woonzorgcentrum op stage komen.
 
De gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen overmaken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
 
Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:
het voorzien van een elektronisch bewonersdossier

het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk)
het verzekeren van onze bewoners
… 
Met elk van deze partijen (verwerkers) hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens onder geen enkel beding aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht is.
 
 
5. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Woonzorgcentrum Sint-Vincentius bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van wet is vereist.


Het woonzorgdecreet legt de bewaartermijn van de persoonsgegevens van een gebruiker vast op minimaal twee jaar en maximaal 5 jaar na het beëindigen van de zorg en ondersteuning aan de gebruiker. Wij kiezen ervoor om de gegevens nog voor de maximale duur van 5 jaar te bewaren na beëindiging van de zorg en ondersteuning.
 
 
6. Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen.


Wij voeren een informatieveiligheidsbeleid, dat gebaseerd is op een objectieve informatieveiligheidsaudit

Alle personen die namens woonzorgcentrum Sint-Vincentius van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan

Onze medewerkers zijn geïnformeerd en gesensibiliseerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren periodiek onze maatregelen


7. Wat zijn uw rechten omtrent persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet een aantal rechten voor betrokkenen.
 
U hebt recht op inzage en copie van uw persoonsgegevens.
 
U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 
U mag eisen dat uw persoonsgegevens  gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen wettelijk gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u  terugkomt op uw gegeven toestemming en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.
 
U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens.


U kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat (zie ook het eerste recht), zodat u deze kunt doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, of zodat wij dat op uw vraag kunnen doen.
 
Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkregen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens van vóór de intrekking van de toestemming blijft dan wel geldig.
 
 
8. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via de contactgegevens die hierboven vermeld werden. Wij zullen er alles aan doen om u een snel en afdoend antwoord te verschaffen.
 
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de federale, toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 
 
9. Wijziging privacy statement

Woonzorgcentrum Sint-Vincentius kan zijn privacy statement wijzigen.  Indien er een wijziging zou gebeuren, dan zal dit kenbaar gemaakt worden op onze website.